گوشت گوسفندی درجه 2 با دنبه (کیلویی)

وزن ضایعات در هر کیلوگرم: بین ۵۰ الی ۱۰۰ گرم ( در صورت درخواست مشتری برای دریافت لطفا در توضیحات ذکر

گوشت گوسفندی درجه 2 شقه ای(کیلویی)

وزن ضایعات در هر کیلوگرم: بین ۵۰ الی ۱۰۰ گرم ( در صورت درخواست مشتری برای دریافت لطفا در توضیحات ذکر

گوشت گوسفندی درجه 2 نیم شقه(کیلویی)

وزن ضایعات در هر کیلوگرم: بین ۵۰ الی ۱۰۰ گرم ( در صورت درخواست مشتری برای دریافت لطفا در توضیحات ذکر

گوشت گوسفندی درجه 1 نیم شقه(کیلویی)

وزن ضایعات در هر کیلوگرم: بین ۵۰ الی ۱۰۰ گرم ( در صورت درخواست مشتری برای دریافت لطفا در توضیحات ذکر

گوشت گوسفندی درجه 1 شقه ای(کیلویی)

وزن ضایعات در هر کیلوگرم: بین ۵۰ الی ۱۰۰ گرم ( در صورت درخواست مشتری برای دریافت لطفا در توضیحات ذکر